กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 19 (7 พ.ย. 60)

ครั้งที่ 19 (7 พ.ย. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2560

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย)  

                   4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะศึกษาศาสตร์) กับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 

            4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. 2560

 

           4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

                      4.3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 2 บัญชี

ของคณะนิติศาสตร์

 

           4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

                      4.4.1 การพิจารณาหารือแนวทางการอนุมัติลาศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

      4.4.2 การพิจารณาแนวทางการบริหารเงินกองทุน กรณีส่งคืนกองทุนให้มหาวิทยาลัย

มหาสารคามดำเนินการ จำนวน 9 กองทุน

 

  4.4.3 การพิจารณาหารือแนวทางดำเนินการเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

 

                         4.4.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานหลังคำพิพากษาศาลฎีกา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

 

 4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา–กพร–การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

                   4.5.1  การพิจารณารายงานสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ/ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ  และระดับสถาบัน  ปีการศึกษา  2559 

 

4.6 หมวดอื่นๆ

                   4.6.1 การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินการบริหารงานของคณบดี  ผู้อำนวยการสถาบัน  สำนัก  หรือ หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

           5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

           5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะพยาบาลศาสตร์

           5.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์

           5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

           5.5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

           5.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย

           5.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

            5.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักบริการวิชาการ

  5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเภสัชศาสตร์

  5.11 เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา