กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (29 ธ.ค. 60)

คำสั่ง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (29 ธ.ค. 60)

 

ตารางปฏิบัติงาน