กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ.จีระพรรณ สุขศรีงาม) (ลงวันที่ 20 เม.ย 49)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (รศ.จีระพรรณ สุขศรีงาม) (ลงวันที่ 20 เม.ย 49) 

 

ตารางปฏิบัติงาน