กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (24 พ.ย.60)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (24 พ.ย.60)

 

ตารางปฏิบัติงาน