กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 4027/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 4027/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง

 

ตารางปฏิบัติงาน