กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 4027/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 4027/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง

 

ตารางปฏิบัติงาน