กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา ประเภทชุดแต่งกาย

ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา ประเภทชุดแต่งกาย

 

ตารางปฏิบัติงาน