กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 16 (26 ก.ย. 60)

ครั้งที่ 16 (26 ก.ย. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2560

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย)  

          4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะแพทยศาสตร์) กับ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ จังหวัดนนทบุรี

 

4.1.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์) กับ บริษัท วีที ไทย กรุ๊ป จำกัด

 

4.1.3  การพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนิสิต(กรณีศึกษาครบ

หลักสูตร)  และค่ากองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนิสิต ในภาคต้นปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวน  138  คน 

 

                   4.1.4  การพิจารณาอนุมัติลดหย่อนค่าหน่วยกิตในภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  จำนวน  4  คน 

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทเพื่อปรับพื้นฐานตามที่หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด  โดยให้นิสิตชำระเงินในอัตราหน่วยกิตละ  500  บาท

                  

            4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

       -ไม่มี-

 

4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

           4.3.1 การพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 

 4.3.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

           4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

 

4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา–กพร–การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

-ไม่มี-

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

           5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

           5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ

           5.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

           5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

           5.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักคอมพิวเตอร์

           5.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

           5.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย

            5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล

  5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์    

  5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

  5.12  เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน