กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ลงวันที่ 15 ต.ค. 57)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ลงวันที่ 15 ต.ค. 57) 

 

ตารางปฏิบัติงาน