กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข่าวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560

ข่าวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 (ยังไม่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม)

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

ตารางปฏิบัติงาน