กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ข่าวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560

ข่าวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 (ยังไม่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม)

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

ตารางปฏิบัติงาน