กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 15 (12 ก.ย. 60)

ครั้งที่ 15 (12 ก.ย. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2560

วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

3.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ.2560

 

3.3  การพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรหรืออนุเคราะห์จัดหาที่พักฟรี

ให้แก่นิสิตโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จำนวน 1 คน  คือนางสาวณัฐนรี  จิระยา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย)  

    4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นิสิตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3 คน (สังกัดคณะแพทยศาสตร์)

 

4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา

และการพิจารณามอบหมายให้กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาของนิสิตต่างชาติ (ระดับปริญญาตรี) ราย Ms. Karma Lekzin Dolma สัญชาติภูฎาน

 

4.1.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา

และการพิจารณามอบหมายให้กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาของนิสิตต่างชาติ (ระดับปริญญาเอก) ราย Mr. Le Ke Nghiep สัญชาติเวียดนาม

 

                   4.1.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU)

ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ) กับ มหาวิทยาลัยต้าเจียน

และมหาวิทยาลัยคุนชาน ไต้หวัน ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ

 

  4.1.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ โครงการสัตว์

ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ            เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสัตวแพทยศาสตร์) กับ จังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

           4.1.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแผนการรับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 

           4.1.7  การพิจารณาอนุมัติในหลักการให้ลดหย่อนค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อปรับพื้นฐานตามที่หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด  โดยให้ชำระเงินตามอัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เปิดสอนในระดับการศึกษานั้น 

          

            4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

          4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย เรื่อง อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอางศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ....

 

               4.2.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์

การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว พ.ศ. ....             และการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าชุดแต่งกายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ....

 -

4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

          4.3.1  การพิจารณาผลการตรวจสอบรายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3       

                   4.3.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ.2560-2564

              

           4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

                   4.4.1  การพิจารณาเลือกกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.พ.บ.) จากคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าจำนวน 5 คน

 

4.4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม พ.ศ. 2560

 

4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา–กพร–การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

     4.5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560–2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

           5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

           5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองการเจ้าหน้าที่

           5.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ

           5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

           5.5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเทคโนโลยี

           5.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

           5.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์

           5.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ 

            5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย

  5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

           5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

            5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

  5.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

           5.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

  5.15 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

  5.16 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

  5.17 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  5.18 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  5.19 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล

  5.20 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสาธารณสุขศาสตร์

  5.21 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองกิจการนิสิต

  5.22 เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา