กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 14 (15 ส.ค. 60)

ครั้งที่ 14 (15 ส.ค. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย)  

                 4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจัดทำร่างระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามแก่บุคลากรชาวต่างชาติ

และอัตราค่าใช้จ่ายตามร่างระเบียบฯ

 

            4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

          4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง การบริการและข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ  พ.ศ. ....

 

                   4.2.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศอัตราค่าสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระบบนอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) ศูนย์ในที่ตั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

                   4.2.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนิสิตและปรับรูปแบบประเภทหอพัก

 

4.2.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย

การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....

 

4.3.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2555

 

           4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

                 

               4.3.1 การพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  1  บัญชี

 

         4.3.2   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปรับแผนครั้งที่ 2)

 

           4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

 

  4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา–กพร–การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

-ไม่มี-

 

4.6 หมวดอื่นๆ

                 4.6.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปิดบัญชีกองอาคารสถานที่

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

                   5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

                   5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

                    5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์

                   5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

          5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

          5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

                   5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารเทศ

                   5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

                   5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักคอมพิวเตอร์

                   5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

                   5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล

                   5.13  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสาธารณสุขศาสตร์

                   5.14  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย

                   5.15  เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน