กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ประกาศ การใช้และการควบคุมรถราชการ พ.ศ. 2560

ประกาศ การใช้และการควบคุมรถราชการ พ.ศ. 2560

 

ตารางปฏิบัติงาน