กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 13 (1 ส.ค. 60)

ครั้งที่ 13 (1 ส.ค. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย)

               4.1.1 การพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรให้แก่นิสิตโครงการ

กองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์

 

           4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

                   4.2.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วย การบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 

 

           4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

               4.3.1 การพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 6 บัญชี ประเภทกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าขอนยาง

 

               4.3.2 การพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 1  บัญชี คณะเทคโนโลยี

 

     4.3.3   การพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร   จำนวน 1 บัญชี

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

 

     4.3.4  การพิจารณาอนุมัติปิด เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 บัญชี

คณะวิทยาการสารสนเทศ

 

               4.3.5 การพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 4 บัญชี

กองอาคารและสถานที่

4.3.6 การพิจารณาผลการตรวจสอบรายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2

 

     4.3.7  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได้   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินสะสม) คณะสัตวแพทยศาสตร์ งบประมาณ

ทั้งสิ้น 2,250,000 บาท

 

                   4.3.8   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเว้นดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยใน

คราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ข้อ 3(3.1) ของคณะศึกษาศาสตร์

      

          4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

 

4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา–กพร–การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

               4.5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2559

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

                   5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

                   5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

                    5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

                   5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

          5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

          5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย

                   5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

                   5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

                   5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

                   5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

                   5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักคอมพิวเตอร์

                   5.13  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากองแผนงาน

                   5.14  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                   5.15  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ

                   5.16  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ

                   5.17  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

                   5.18  เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา