กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 11 (20 มิ.ย. 60)

ครั้งที่ 11 (20 มิ.ย. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

                             3.2 การพิจารณาทบทวนมติการให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย)

    4.1.1 การพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

            4.1.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (บันทึกข้อตกลง – MoA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะแพทยศาสตร์) กับ Universiti Sains Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย

 

 

4.1.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ

โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทย

 

           4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

                4.2.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย

อัตราค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. ....และการพิจารณา

ให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ....   

 

           4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

                   4.3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ                พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงิน  84,981,700 บาท

 

             4.3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงิน 1,803,431,200 บาท

 

            4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

               4.4.1  การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและเลือกผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.)

 

          4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา – กพร – การบริหารความเสี่ยง - ควบคุมภายใน

-ไม่มี-

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

                   5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเทคโนโลยี

                   5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

                    5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

                   5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

          5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย

          5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

                   5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

                   5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ

                   5.10  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

                   5.11  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

                   5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากวิทยาลัยดุริยางศิลป์

                   5.13  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                   5.14  เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา