กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2560

ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2560

 

ตารางปฏิบัติงาน