กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

โครงการอบรมการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กลุ่มงานการประชุม กองกลาง 

ขอเชิญบุคลากรที่ทำหน้าที่

จัดประชุมของคณะ/หน่วยงาน

เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หัวข้อ  “รู้คิดรู้ค่าพัฒนาสู่การจัดประชุมสีเขียว

(Green meeting) อย่างยั่งยืน” 

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุม  ๑ ชั้น  ๔ อาคารบรมราชกุมารี 

สำนักงานอธิการบดี 

 

ตารางปฏิบัติงาน