กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

 

ตารางปฏิบัติงาน