กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ขั้นตอนการเสนอระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยตามที่กลุ่มงานการประชุมเสนอ

ขั้นตอนการเสนอระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยตามที่กลุ่มงานการประชุมเสนอ

ขั้นตอนที่ 1 เสนอระเบียบและข้อบังคับต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล

ขั้นตอนที่ 2 เสนอระเบียบและข้อบังคับต่อคณะกรรมการกำกับดูแลระเบียบและข้อบังคับเพื่อพิจารณายกร่างและตรวจสอบในข้อกฎหมาย รูปแบบของระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 3 เสนอระเบียบและข้อบังคับต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบเพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ 4 เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบออกเป็นข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

>>ดาวน์โหลด<<

 

 

 

ตารางปฏิบัติงาน