กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 10 (6 มิ.ย. 60)

ครั้งที่ 10 (6 มิ.ย. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย)

          4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการการตลาด และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน

 

                   4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ “สมรรถนะหลัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

 

           4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

                   4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

สำหรับคณะ/หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

          4.2.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2560

 

           4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

                   4.3.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

 

                   4.3.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้(เพิ่มเติม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงิน 54,144,120 บาท

 

            4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

 

  4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา – กพร – การบริหารความเสี่ยง - ควบคุมภายใน

                   4.5.1 การพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ  และระดับสถาบัน 

 

 

                   4.5.2 การพิจารณารายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

                   5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

                   5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

                    5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

                   5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

          5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

          5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

                   5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเทคโนโลยี

                   5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

                   5.10  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย

                   5.11  เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน