กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (2 พ.ย. 59)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (2 พ.ย. 59)

 

ตารางปฏิบัติงาน