กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ (12 มิ.ย 60)

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ (12 มิ.ย 60)

 

ตารางปฏิบัติงาน