กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 8 (9 พ.ค. 60)

ครั้งที่ 8 (9 พ.ค. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

3.2   การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

                   4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กับ มหาวิทยาลัยตนดึ๊กถัง (Ton Duc Thang University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามในข้อตกลงพิเศษในการรับนางสาว

สิริยาภรณ์  แสงอรุณ เพื่อทำวิจัยร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิทยาศาสตร์) กับ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ราชอาณาจักรไทย และ Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

 

           4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

                   4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย

                  

                  4.2.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ของศูนย์ปฏิบัติการ

เครื่องมือกลางเพื่อการบริการ พ.ศ. ....

 

          4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

         4.3.1 การพิจารณาอนุมัติขอเปิดบัญชีเงินฝากกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

         4.3.2 การพิจารณาอนุมัติขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทุนสนับสนุนให้ดำเนินการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 บัญชี

 

4.3.3  การพิจารณาอนุมัติการขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 2 บัญชี

คณะนิติศาสตร์

 

4.3.4   การพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของกองกิจการนิสิต

 

4.3.5 การพิจารณาอนุมัติการปิด – เปิดบัญชีเงินฝากและการโอนเงินในบัญชี

เงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย  จำนวน 450 ล้านบาท

 

                   4.3.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปรับแผนครั้งที่ 1)

 

            4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

 

  4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา – กพร – การบริหารความเสี่ยง - ควบคุมภายใน

        4.5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผลการดำเนินงานคณะ/หน่วยงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31  มีนาคม 2560)

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

                   5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองการเจ้าหน้าที่

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                   5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเทคโนโลยี

                    5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ

                   5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

          5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากวิทยาลัยดุริยางคสิลป์

          5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

                   5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

                   5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

                   5.10  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักคอมพิวเตอร์

                   5.11  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

                   5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

                   5.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักศึกษาทั่วไป

                   5.14 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

                   5.15 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

                   5.16 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

                   5.17  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาศาสตร์

                   5.18  เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา