กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 7 (11 เม.ย. 60)

ครั้งที่ 7 (11 เม.ย. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการบัญชีและการจัดการ) กับ มหาวิทยาลัยวูซอง สาธารณรัฐเกาหลีใต้

 

 

4.1.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการบัญชีและการจัดการ) กับ Vanwest College เมือง Vancouver ประเทศแคนาดา และ Washington State University วิทยาเขต Tri-Cities ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

4.1.4         การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการบัญชีและการจัดการ) กับ มหาวิทยาลัยหนานจิงออดิท สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

                      4.1.5   การพิจารณาอนุมัติการขอยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตนานาชาติ (สัญชาติลาว พม่า และกัมพูชา) จำนวน 3 คน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

           4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

-ไม่มี-

 

  4.3  หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

                  4.3.1  การพิจารณาอนุมัติการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของบัณฑิตวิทยาลัย

 

            4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

 

  4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา – กพร – การบริหารความเสี่ยง - ควบคุมภายใน

                                                -ไม่มี-

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

                   5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                   5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย

                    5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากงานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง

                   5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

          5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

          5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

                   5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

                   5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเภสัชศาสตร์

                   5.10  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

                   5.11  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองอาคารสถานที่

                   5.12 เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน