กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

(เสร็จสิ้นแล้ว) ประกาศกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ตารางปฏิบัติงาน