กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ (21 เม.ย. 60)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ (21 เม.ย. 60)

 

ตารางปฏิบัติงาน