กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 6 (28 มี.ค. 60)

ครั้งที่ 6 (28 มี.ค. 60)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1   รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

3.2   การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การ

จัดทำวารสารวิชาการ  พ.ศ. ....

 

                           3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                    เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ กรณีที่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ    พ.ศ. ....

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

                   4.1.1 การพิจารณาอนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคต้น  ปีการศึกษา  2559  ให้แก่นางสาวอริสรา  ผาสุก  นิสิตระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยี

 

               4.1.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) กับ Hochiminh City University of Natural Resources and Environment (HCMUNRE) หน่วยงานใน HoChiMinh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

           4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

          -ไม่มี-

 

  4.3  หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

               4.3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

            4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

 

  4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา – กพร – การบริหารความเสี่ยง – ควบคุมภายใน

            4.5.1 การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

           4.5.2  การพิจารณารายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579)

 

4.6 หมวดอื่นๆ

             4.6.1 การพิจารณาการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของกองกิจการนิสิต

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

                   5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

                   5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

                    5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

                   5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

          5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ

          5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

                   5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

                   5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

                   5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

                   5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์การวิจัยและบรรพชีวินวิทยา

                   5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเทคโนโลยี

                   5.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                   5.14  เรื่องอื่นๆ

 

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา