กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 4 (28 ก.พ. 60)

ครั้งที่ 4 (28 ก.พ. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

3.2 การยอกเลิกรายการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะการบัญชีและการจัดการ

 

3.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

โครงการเรียนล่วงหน้า 

                  

                   3.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย

การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....” 

 

3.5  การพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นิสิตนานาชาติ หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ของ Mr. Bouneleuane  Doungdeuane โดยให้ตรวจสอบข้อมูล ลำดับความเป็นมา และเหตุผลความจำเป็น 

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

               4.1.1 การพิจารณาอนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ให้แก่นางสกุลไทย ป้อมมะรัง นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

 

               4.1.2  การพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนช้า ในภาคปลาย

ปีการศึกษา 2556 ให้นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 61 คน

 

  4.1.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กับ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

4.1.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ) กับ มหาวิทยาลัยคาโทลิกา ซาน                     แอนโทนิโอ เดอ เมอร์ซิเอ ราชอาณาจักรสเปน

 

                 4.1.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์) กับ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย

 

           4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

                  4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง

อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

 

                 4.2.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานการดำเนินงาน (Standard

Operating Procedures) สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

                 4.2.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้สอยโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. ....

          

  4.3  หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

               4.3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนหลักสูตร และแผนการรับนิสิต

(พ.ศ.2561-2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

               4.3.2 การพิจารณาผลการตรวจสอบรายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1       

                                           

            4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

4.4.1 การพิจารณาเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 ข้อ 6 วรรคหนึ่ง (5) แทนตำแหน่งว่าง

               4.4.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบวัดที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2560

 

  4.5  หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

               4.5.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)                จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

                   5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

                   5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

                    5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

                   5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์

          5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ

          5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

          5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

          5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

          5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

          5.11  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายกิจการพิเศษ

          5.12 เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา