กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (29 ก.พ. 60)

คำสั่ง ที่ 715-2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 

ตารางปฏิบัติงาน