กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560

คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560

 

ตารางปฏิบัติงาน