กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 3 (14 ก.พ. 60)

ครั้งที่ 3 (14 ก.พ. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

                   3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวัฒนธรรมศาสตร์) กับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ประเทศไทย

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

                   4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า

 

                   4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ) และ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

                   4.1.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย (กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ) และ วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

                   4.1.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด 

 

                   4.1.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท เออีซี เอนลิสท์ จำกัด

 

               4.1.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) กับ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

               4.1.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย/ Startup Ecosystem

 

               4.1.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ประเทศไทย / Food Innopolis/

 

               4.1.9  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่ออายุความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กับ L’Université Paul-Valéry               – Montpellier (UPV) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

           4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

                   4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย

การจัดทำวารสารวิชาการ พ.ศ. ...

 

          4.2.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ของศูนย์เครื่องมือกลาง

 

  4.3  หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

                 4.3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกรายการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 รายการ รวมจำนวน 865,500 บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                4.3.2 การพิจารณาอนุมัติปิด - เปิดบัญชีเงินฝากและการโอนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย  

   

                4.3.3 การพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 บัญชี คณะเภสัชศาสตร์

 

            4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

 

  4.5  หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

-ไม่มี-

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

                   5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

                   5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

                    5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

                   5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักศึกษาทั่วไป

          5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

          5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์

                   5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย

                   5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

                   5.10  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                   5.11 เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน