กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี (24 ก.พ. 60)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี (24 ก.พ. 60)

 

ตารางปฏิบัติงาน