กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 1 (17 ม.ค. 60)

ครั้งที่ 1 (17 ม.ค. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

           3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย-มหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

           3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวัฒนธรรมศาสตร์) กับ กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย

 

           3.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวัฒนธรรมศาสตร์) กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเทศไทย

 

           3.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวัฒนธรรมศาสตร์) กับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

           3.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะวัฒนธรรมศาสตร์) กับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

                   3.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย                   การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....” 

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,การบริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

           4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะเภสัชศาสตร์) กับ University Haiphong of Medicine and Pharmacy (HPMU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

      

           4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะเภสัชศาสตร์) กับ University of the Philippines, Manila (UPM) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

           4.1.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะเภสัชศาสตร์) กับ Universitas Sanata Dharma (USD)

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

                    4.1.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

(MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการบัญชีและจัดการ) กับ บริษัท ลอรีอัล

(ประเทศไทย) จำกัด

 

4.1.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

(MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะแพทยศาสตร์)  กับ University of Oregon สหรัฐอเมริกา

 

4.1.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เครือข่ายจัดการความรู้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) กับ 6 มหาวิทยาลัย

 

      4.1.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

ทางวิชาการ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการบัญชีและจัดการ) กับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์)

 

           4.1.8  การพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นิสิตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระดับปริญญาเอก  จำนวน 1 คน

 

           4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

           4.2.1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น (Visiting Professor) โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2559

 

           4.2.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship) โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560

 

                   4.2.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขข้อความในประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตนานาชาติเพื่อฝึกงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship) โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560

 

                   4.2.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย           อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. ....

 

4.2.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบพร้อมตรวจ จัดเตรียมข้อสอบ ควบคุมการสอบและ

ตรวจรูปแบบบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. ....

 

4.2.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อและการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยใช้เงินรายได้

 

4.2.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย

อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบคัดเลือกตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. ....

 

  4.3  หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

                   4.3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

                   4.3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกรายการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน 18,515,300 บาท (สิบแปดล้าน

ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ที่ตั้งด้วยเงินสะสม

 

4.3.3  การพิจารณาอนุมัติการขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 1 บัญชี 

ของกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

 

           4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

 

4.5  หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

                4.5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื่อง  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

                   5.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

                   5.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสิ่งแล้วล้อมและทรัพยากรศาสตร์

                    5.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

                   5.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

          5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

          5.7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักศึกษาทั่วไป

                   5.8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

                   5.9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

                   5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ

                   5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

                   5.12 เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา