กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

สรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2556

สรุปรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 

 

ตารางปฏิบัติงาน