กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ปี พ.ศ. 2560

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม meeting 3-4 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

  

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม meeting 3-4 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

   

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม meeting 3-4 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

    

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม meeting 3-4 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

  

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 และร่วมโครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม KANDA HALL โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่
  
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม meeting 3-4 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
  
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุม meeting 3-4 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
    
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุม meeting 3-4 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  
 
  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุม meeting 1-2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
   
    
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุม meeting 1-2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุม meeting 1-2 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
   
 

ตารางปฏิบัติงาน