กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ประกาศ การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548

ประกาศ การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548

 

ตารางปฏิบัติงาน