กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ประกาศ การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2544

ประกาศ การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2544

 

ตารางปฏิบัติงาน