กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (28 เม.ย.59)

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (28 เม.ย.59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน