กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (18 มี.ค.59)

คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (18 มี.ค.59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน