กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (4 ก.ค.59)

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (4 ก.ค.59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน