กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

บุคลากร

ชื่อ : นางสาวณภัทร พรจำศิล 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานการประชุม โทร 1391 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Tel : 089-6179082


 

ชื่อ : นายสรเดช บำรุง 
ตำแหน่ง : นิติกร 
หน้าที่ : งานระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัย โทร 1313
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Tel : 095-5742714


 

ชื่อ : นายบุณยสิทธิ์ สายประเสริฐ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ : งานสภามหาวิทยาลัย โทร 1277 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

Tel : 094-2675343


 

ชื่อ : นางสาวอัจฉรา หล้าบ้านโพน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : งานประชุมคณะกรรมการบริหาร/การเงิน โทร 1277 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
Tel : 089-9411244


ชื่อ : นางสาวศศิวิมล จันทร์เปล่ง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่ : งานธุรการ/งานบุคคล/งานพัสดุ/งานประชุมอื่นๆ โทร 1342,1313
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Tel : 
085-4566750


 

ชื่อ : นางสาวอุษา ทองยศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : งานการเงิน/งานประชุมอื่นๆ โทร 1342
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Tel : 
094-4903029


 

   

 

 

ตารางปฏิบัติงาน