กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

บุคลากร

ชื่อ : นางสาวณภัทร พรจำศิล 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานการประชุม โทร 1391 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


 

ชื่อ : นายสรเดช บำรุง 
ตำแหน่ง : นิติกร 
หน้าที่ : งานระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัย โทร 1313
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


 

ชื่อ : นายบุณยสิทธิ์ สายประเสริฐ 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ : งานสภามหาวิทยาลัย โทร 1277 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 


 

ชื่อ : นางสาวอัจฉรา หล้าบ้านโพน 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : งานประชุมคณะกรรมการบริหาร/การเงิน โทร 1277 
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ชื่อ : นางสาวศศิวิมล จันทร์เปล่ง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่ : งานธุรการ/งานบุคคล/งานพัสดุ/งานประชุมอื่นๆ โทร 1342,1313
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


 

ชื่อ : นางสาวอุษา ทองยศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ : งานการเงิน/งานประชุมอื่นๆ โทร 1342
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


 

   

 

 

ตารางปฏิบัติงาน