กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (4 ก.ค.59)

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (นางสาวมลฤดี เชาวรัตน์) (4 ก.ค.59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน