กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (4 ก.ค. 59)

คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ (4 ก.ค. 59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน