กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559

คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559

 

ตารางปฏิบัติงาน