กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (28 ก.ค. 58)

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (28 ก.ค. 58) 

 

ตารางปฏิบัติงาน