กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (4 ตค. 59)

คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (4 ตค. 59)

 

ตารางปฏิบัติงาน