กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (26 กย. 59)

คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (26 กย. 59)

 

 

ตารางปฏิบัติงาน