กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ระเบียบ ว่าด้วยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2549

ระเบียบ ว่าด้วยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2549

 

ตารางปฏิบัติงาน