กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล) (31 มี.ค.59)

คำสั่ง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป (รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล) (31 มี.ค.59)

 

ตารางปฏิบัติงาน