กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) (นายสุรชา อมรพันธุ์) (29 มิ.ย.59)

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) (นายสุรชา อมรพันธุ์) (29 มิ.ย.59) 

 

ตารางปฏิบัติงาน